Dokumenti časa in odličnosti

Okrog leta 1000 - Brižinski spomeniki

Brižinski spomeniki so nastali med letoma 972 in 1039 na Zgornjem Koroškem v dolini reke Möll ali na Lurnskem polju. So najstarejši zapis slovenščine in tudi najstarejši ohranjen zapis kakega slovanskega jezika na območju civilizacije evropskega Zahoda. 

1227 - Ohranjeno narečno pričevanje dogodka

Ohranjeno narečno pričevanje dogodka, pri katerem je vojvoda Bernhard Spanheimski pri Vratih/Thörl v Ziljski dolini s slovenskimi besedami pozdravil Ulricha Liechtensteinskega.

24. april 1335 - Prva pisna omemba Farne vasi in župnije
Prva pisna omemba Fare in župnije Sv. Marije pri Guštanju v listini z dne 24. aprila 1335.
1633 - Črnjanski rokopis

Bratovščinska knjiga iz Črne na Koroškem / Liber Fraternitatis B.M.V./S. Osbaldi/in Suorcenpach 1633–1707

Dve strani obsegajoča molitev za verne duše, ki izhaja iz sredine ali druge polovice 17. stoletja, je prvo pričevanje o rabi slovenske govorice v Mežiški dolini.

1641 - Matična knjiga župnije Device Marije na Jezeru

Prvi ohranjen zapis besed v slovenskem jeziku v Mežiški dolini v latinskih matičnih knjigah župnije Device Marije na Jezeru v Farni vasi (1641–1679), v krstni knjigi (1641-1648) in poročni knjigi (1641-1644).

1700 - Listina o ustanovitvi Pilatove ustanove

Leta 1700 je Gašper Pilat župnik župnije device Marije na Jezeru ustanovil štipendijski sklad za revne in nadarjene dijake iz te župnije.

1757 - Leški rokopis
Leški rokopis je poleg Črnjanskega rokopisa drugi najstarejši ohranjeni pisni dokument v slovenskem jeziku v Mežiški dolini in je primer bukovniške dejavnosti. Rokopis je bil napisan v letih 1757–1761.
1834 - Matična knjiga članov bratovske skladnice rudnika Leše
Bratovska skladnica premogovnika na Lešah je na podlagi matične knjige bratovske skladnice leških rudarjev dokazano delovala že vsaj od leta 1834.
Pesem, ki jo je napisal ljudski pesnik Valentin Ocvirk z Breznice, je nastala kot odmev na prvo resno krizo prevaljskih fužin. 
V tem poročilu je predstavljeno šolstvo na Prevaljah ob koncu 19. stoletja.
Franc Kotnik: Storije 1, Koroške narodne pripovedke in pravljice. Prevalje, 1924.
Karel Doberšek: Vpliv socialnih razmer na razvoj otroka na Prevaljah. Ljubljana, 1929.
Jožko Jurač: Kraj umira. Ljubljana, 1936. 
1951 - Koroški fužinar

Novembra je začel izhajati tovarniški list, ki je bil eno najodmevnejših glasil guštanjskih železarjev. Glasilo je leta 1951 ustanovil Avgust Kuhar - Prežihov (1906–1964) in ga urejal vse do smrti. Leta 2007 je prenehal izhajati. Med letoma 1964 in 2009 je izhajalo še mesečno glasilo ravenskih železarjev Informativni fužinar (nekaj časa s prilogo Novice), ki so ga urejali uredniki Koroškega fužinarja.

Ivan Mohorič: Industrializacija Mežiške doline. Maribor, 1954.

V osnovni šoli Prevalje je začelo izhajati eno najstarejših osnovnošolskih glasil v Sloveniji z naslovom Vigred

Zbornik "Med Peco in Pohorjem. Maribor, 1965" je izšel ob 20-letnici ravenske gimnazije.

Roman Leopolda Suhodolčana z naslovom "Svetlice" je knjižno delo s socialno tematiko in se  dogaja leta 1958 v podeželskem mestecu Dobrije.

Dr. Franc Sušnik je v svojih koroških zgodovinskih zapisih "In kaj so ljudje ko lesovi. Maribor, 1968" slikovito popisal kraje, ljudi, Prežiha, zbrane so njegove besede,  vklesane »v granit in bron za skromen spomin«.  

Lik Krojačka Hlačka s svojo pozitivnostjo navdušuje generacije. 
Monodramo je Mitja Šipek odigral več kot tisočkrat, posneta je tudi na filmski trak. 

Ena redkih predstavitev protiturških taborov s strani strokovnjaka, arhitekta in profesorja. Opiše tudi »turške šance«, ki so se vile izpod vznožja Uršlje gore do Javornika.

Zapis o Šentanelu, njegovi zgodovini izpod peresa več avtorjev, nam odkriva doslej nepoznane dogodke zgodovine. 
Kulturna in cerkvena zgodovina dekanije Pliberk z zgodovino nastanka cerkvene arhitekture in notranje opreme.

Zbrane objave publikacij in prispevkov različnih avtorjev na temo druge svetovne vojne na Koroškem.

V publikaciji je zapisana zgodovina železarstva na Prevaljah, obogatena  z likovno opremo prof. Stanka Lodranta. 

Dragoceno pričevanje o zgodovini cerkva v občini Prevalje. 

Zgodovina in način življenja v Mežiški dolini. Za vse poznejše raziskovalce in ljubiteljske pisce je to delo s temeljnimi podatki neprecenljive vrednosti. 

Desetletja je bilo to delo ena redkih raziskav in dragocen popis kulturne dediščine Mežiške doline. 

Janko Zerzer je zgodovinar in germanist, pedagog ter vsestranski kulturni delavec. 

Faksimile izdaja lesorezov akad. slikarja Franja Goloba iz leta 1938.
Oris prve in druge svetovne vojne na Koroškem ter vojne za osamosvojitev Slovenije leta 1991.

»Redki so pri nas in v svetu skladatelji, ki so hkrati znanstveni proučevalci glasbe, in redki so teoretiki, ki hkrati ustvarjajo glasbo, instrumentalno in vokalno. Akademik Lojze Lebič je taka osebnost. Je oboje – kot ustvarjalec in kot znanstveni raziskovalec zavezan glasbi.«
dr. France Bernik

Izšla je prva številka glasila o aktualnem dogajanju in življenju v občini Prevalje.
Ponatis Sušnikovega literarnega prvenca.

Prevod doktorske disertacije  Aloysius Kuhar, The conversion of the Slovenes and the german-slav ethnic boundary in the eastern Alps. New York, Washington, 1959.

»In spet so, tokrat po zaslugi profesorice Ive Potočnik, Prevalje prve, kjer se praktično potrjuje spoznanje slovstvene folkloristike.« dr. Marija Stanonik 

Vinko Ošlak je pisatelj, filozof, publicist in prevajalec.
Doživetja slovenskega dijaka med drugo svetovno vojno.
Faksimile izdaja ob 150. obletnici natisa prve slovenske šolske pesmarice,  izdane v Celovcu  leta 1853.
Zbrane avtorjeve raziskave in objave iz gospodarske zgodovine in delavskega gibanja Koroške.

V knjigi je pregled kulturnih dejavnosti na Lešah od začetkov kulturnega življenja na Lešah leta 1909 in od prve ustanovitve kulturnega društva Svoboda leta 1921 vse do izdaje knjige.

Prvi tako obsežen in temeljit biografski leksikon v Sloveniji, v katerem je predstavljenih  544 oseb, ki jih je navdihovala domača zemlja in so v svojem obdobju za sabo pustili vidno ustvarjalno sled.

Izveden prvi čezmejni projekt popisa kulturne dediščine, pri katerem so sodelovali člani kulturnih in turističnih društev, rezultati so bili objavljeni v monografiji in fotomonografiji, dodana pa jima je bila zbirka pripovedk Nekoč je bilo jezero. Idejno zasnovo je pripravila  Margareta Jukič, ki je bila tudi gonilna sila projekta. 

Življenje in delo prof. Stanka Lodranta, pedagoga, kulturnega ustvarjalca, častnega občana Občine Prevalje.

Temeljno delo primarija Draga Plešivčnika o lastni življenjski poti s Fare v širni svet je pisno izročilo sokrajanom, v katerem so obujeni spomini na avtorjevo življenje, dogodke in sopotnike zdravnika, publicista, politika

Življenje in literarno delo kaplana, literata, Prešernovega prijatelja in narodnega buditelja.

Najkakovostnejši in najuspešnejši moški pevski zbor v občini in na Koroškem je pod dirigentsko roko Jožka Kerta, Almire Rogina in Helene Buhvald Gorenšek dosegal in dosega vidne uspehe na državnih in mednarodnih tekmovanjih. A najpomembnejše je ubrano petje, ki druži pevce in razveseljuje občinstvo na različnih prireditvah in letnem koncertu. 

12