FARNA VAS V SREDNJEVEŠKIH LISTINAH

FARNA VAS V SREDNJEVEŠKIH LISTINAH

Med srednjeveškimi zapisi naletimo na Farno vas še v listini z dne 1. 9. 1447. V  njej je Bernhard iz Loke prodal dobrlovaškemu proštu Lovrencu in tamkajšnjemu kapitlju kmetijo, na kateri je živel Janes Schuester v vasi pri farni cerkvi v Guštanju, ter travnik pred župniščem, ki ga je imel v fevdu od deželnega kneza na Koroškem. To je potrdil tudi deželni knez Friderik (bil je hkrati tudi kralj) 7. 3. 1448, ki je imel fevd na tej kmetiji, kateremu se je ob tej priložnosti tudi odpovedal.


Vir: Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne, Srednji vek – Mlinarič, Izvleček listine z dne 1. 9. 1447; Beda Schroll: Urkunden – regesten des Augustiner Chorherren Stiftes Eberndorf, Klagenfurt, 1870, Izvleček listin 1.9.1447 št. 66, 7.3.1448 št. 68.