Prevalje in Farna vas v franciscejskem katastru iz leta 1827

Prevalje in Farna vas v franciscejskem katastru iz leta 1827

Prevalje in Farna vas v franciscejskem katastru iz leta 1827

V gradivu franciscejskega katastra za Koroško iz leta 1827 so bile evidentirane in popisane naslednje katastrske občine, ki so bile na ozemlju današnje občine Prevalje: Prevalje, Farna vas, Zagrad, Leše, Stražišče, Breznica, Suhi Vrh, Št. Danijel, Poljana, Lokovica, Dolga Brda in Belšak. Za k.o. Prevalje in Farna vas je značilno, da sta bili katastrski občini poimenovani po pomembnejšem teritoriju, ki sta ga pokrivali. 

Vir: Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem (KPM Ravne), Fond: Franciscejski kataster za Koroško, SI AS 178/K329, Gemeinde Pfarrdorf in SI AS 178/K346, Gemeinde Prevali (originale obeh katastrskih map hrani Arhiv Republike Slovenije).