Življenje v mestu Pliberk

Življenje v mestu Pliberk

Življenje v mestu Pliberk

V davnini so bile hiše v Pliberku lesene, pokrite  s skodla­mi, in ni bilo nenavadno, da so bili požari v mestu tako pogosti in obširni. Vemo, da je gorelo v letih 1642, 1666, 1739, 1749 in 1760. Najhujši požar je bil leta 1739; 15. marca ob enajstih ponoči, ko je vse mesto že spalo, je izbruhnil ogenj  v bajti Mihe Pungratnika blizu velikovških vrat. Vsi prebivalci te hiše so zgoreli. Uničeno je bilo skoraj celotno mesto, 85 poslopij, med njimi tudi ostreš­je mestne cerkve, mestna občina, šola in mestna vrata s stolpom, pa še mestni mlin ob reki. Požar pa ni zajel župnišča, kaplanije in dveh hiš meščanov. Nepoškodovani  sta bili tudi predmestji proti Nonči vasi in Guštanju, skupno le kakih trideset hiš. Deset ljudi je med požarom umrlo. Nekateri so zgoreli, drugi so se v kle­teh zaradi dima zadušili in tudi pod ruševina­mi zidov so našli mrtvece. Škodo so oce­nili na 16.910 goldinarjev.

Deset let pozne­je je spet pogorelo osem hiš. Zato je razumljivo, da mesto ni obogatelo. Pri požaru leta 1760 sta bila uničena mestni trg in mestni arhiv z vsemi  v njem hranjenimi  srednjeveškimi dokumenti in pergamenti. Vsebina listin je ohranjena v kopijah v Koroškem deželnem arhivu.

Leta 1767 je nekaj hiš poškodoval tudi potres.

Me­ščani so ostali revni rokodelci. V listinah beremo, da so zaprosili ce­sarico Marijo Terezijo, naj jih oprosti plačila  170 goldinarjev davkov, ker so ubogi pogorelci, ki nimajo ne večje trgovine ne industrije, bivajo odmaknjeni od pomembnejših cest in še svojega tedenskega sejma nimajo. Vladarica jim je dajatev odpustila in 5. februar­ja 1752 odločila, da smejo imeti vsak to­rek tako imenovano trgovno.

Leta 1807 je cesar Franc I. dovolil, da smejo Pliberčani 8. junija (na medardovo) prirejati konjski sejem. Cesar Ferdinand I. pa je potrdil pravico do še dveh sejmov, in sicer jesenskega o sv. Lenartu in letnega na god sv. Egidija. Prirejali so še zimski sejem po Sv. treh kraljih.

V mestu je bilo v 18. stoletju osem gostiln in pet mesarjev. Jasno je, da vsi niso mogli ži­veti samo od 600 meščanov. Večji zaslužek jim je prinašal promet, saj so skozi mesto vozile  konjske vprege. Vozniki so večkrat prenočevali ali pa se vsaj ustavljali pri gostilnah, ki so imele hleve za konje. Nanje je pazil in jih krmil domači hlapec, tako imenovani Hausknecht.

S severa so vozili skozi mesto železo in železnino, svinec, les, kože, predivo, lan in volno ter  gonili konje, govedo in ovce. Z juga pa so uvažali vino, žito, sol, strd (med), južno sadje in seveda najpomembnejše, začimbe.

Domače izdelke so uporabljali pred­vsem strojarji usnja in predeloval­ci, kot so čevljarji, jermenarji, sedlarji, kožuharji in barvarji, ter predelovalci lanu,  tkalci in vrvarji. Ker je bilo povečini vse leseno, so potrebovali veliko tesarjev, posebno ker so morali ves les obtesati na roko.

 Leta 1739 je bilo v Pliberku 113 hiš, sto let pozneje 187. Ko je obzidje postalo pretesno, so si postavili meščani nekaj hiš tudi zunaj obzidja.

10. februarja 1789 je cesar Joseph II. sprejel davčni odlok, ki je rušil temelje fevdalizma. Z njim je povzdignil kmečki stan, kakor nikoli poprej, in mu zagotovil 70 odstotkov dohodkov. Dajatve kmetov je zakon urejeval tako: 12,5 odstotka  dajatev prejme država, 12,5 odstotka pa  lastnik zemljišča. Zakon je začel veljati 1. novembra 1789, trajalo pa je še do vigredi 1792, ko so v vladavinah Pliberka in Dobrle vasi, kot zadnji na Koroškem, odpravili podložništvo.

Po smrti grofa Franca II. von Thurn-Valsassina je njegova žena Anna prevzela skrbništvo nad mladoletnim grofom Georgom I. Antonom von Thurn-Valsassina. Kljub gospodarsko težavnim letom je ohranila premoženje.