PRVA OMEMBA FARNE VASI

PRVA OMEMBA FARNE VASI

PRVA OMEMBA FARNE VASI

Farna vas se kot kraj in kot župnija v listinah prvič omenja 24. aprila 1335, ko oglejski patriarh Bertrand naroča proštu iz Dobrle vasi Eberhardu, naj zamenja posvetnega duhovnika Hertnida v župniji sv. Marija v Guštanju z regularnim dobrlovaškim redovnim duhovnikom. Za Hertnidom je postal župnik Peter Spenlini iz bližnjega Slovenj Gradca. Oba pa je imenoval dobrlovaški prošt, predhodnik Eberharda, ki je očitno na prazno župnijsko mesto pri cerkvi sv. Marije v Guštanju imenoval navadnega škofijskega duhovnika in ne redovnega duhovnika, kakor bi moral. Da je pri tem šlo za hudo proštovo kršitev, priča dejstvo, da mu je patriarh zagrozil z izobčenjem, če ne bo sledil njegovim zahtevam po zamenjavi duhovnika. Spor se je nato rešil leta 1341. To dokazujeta listini z dne 21. junija in 17. avgusta 1341, v kateri se prav omenjeni Peter Spenlini vpričo opata Bertholda iz samostana v Podkloštru, koroškega arhidiakona Pavla in savinjskega arhidiakona Pilgrima odpoveduje cerkvi sv. Marije v Guštanju.

Viri: KPM Ravne, Srednji vek – Mlinarič, Izvleček listin z dne 24. april 1335; ACAU (Archivio della Curia Arcivescovile di Udine/nadškofijski arhiv v Vidmu), Chiese a parte Imperii, b. 691, fasc. 1: Prepositura di Eberndorf, cc. 13-14; Stiftsarchiv St. Paul/Lavanttal, Urkunde E 12, Völkermarkt, 21.6.1341; Stiftsarchiv St. Paul/Lavanttal, Urkunde E 13, Udine, 17.8.1341.