Sušnik, Anton ,

literarni zgodovinar;profesor;publicist;urednik 

Slika 
30.12.1932, Prevalje, Slovenija 29.09.2010, Slovenj Gradec
Pisal je poljudne literarnozgodovinske prispevke, uvodne in spremne besede, spominske in razne druge članke ter urejal publikacije ali sodeloval pri urejanju le-teh. 

Življenje in delo

Živel je na Prevaljah. Oče profesor, kulturno-prosvetni delavec in literarni zgodovinar dr. Franc Sušnik, mati Antonija [Tončka] roj. Plešivčnik; bratje dr. med., specialist medicine dela, dr. sci., univ. prof. na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, slikar in literat Janko Sušnik, biolog in botanik, redni profesor na Biotehniški fakulteti v Ljubljani dr. Franc Sušnik (gl. čl.), menedžer Matjaž in sestra konzularna uslužbenka Silva Rozman. Poročen je bil s predavateljico na Trgovski šoli v Velikovcu in Celovcu Jožico roj. Kotnik; sin univ. dipl. inženir kemije, doktor znanosti Marko [bil je nekaj časa predsednik slovenskega študentskega kluba na Dunaju in sourednik glasila slovenskih študentk in študentov na Dunaju  Punt!].

Po osnovni šoli v Mariboru in na Prevaljah se je jeseni 1943 vpisal na Klasično gimnazijo v Celovcu, se zaradi bombardiranja Celovca prešolal na meščansko šolo v Mežici, ko je nemška vojska zasedla šolo, se je moral vrniti v osnovno šolo na Prevaljah. Po koncu vojne se je vpisal v novoustanovljeno Gimnazijo na Ravnah in maturiral 1951. Po maturi je študiral slavistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani in diplomiral s temo o Prežihovi Požganici (1957). Že kot študenta so ga vabili k raziskovanju življenja in dela Prežihovega Voranca. Zaposlil se je na tedanji Metalurško-industrijski šoli na Ravnah (1957–1960), vmes je odslužil vojaščino in bil nato profesor na Gimnaziji na Ravnah (1961–1980). Ker zaradi bolezni ni mogel več poučevati, so mu dodelili mesto šolskega knjižničarja do invalidske upokojitve (1991). Poleg rednega dela na šoli je pisal poljudne literarnozgodovinske prispevke, uvodne in spremne besede, spominske in razne druge članke ter urejal ali sodeloval pri urejanju publikacij.

 

Dosežki in bibliografija

Samostojne publikacije: Po Prežihovih Kotljah. 1973. 1983. 1989. – Prežihov album. 1983. [Slikovno gradivo zbral in uredil, napisal predgovor, uvode in opombe in sestavil kazalo]. – Kotlje. (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije. 147). 1985. – Življenje in delo doktorja Franca Sušnika. 1994. – Slovstveni in kulturnozgodovinski vodnik. 5. Koroška. 1996 [s soavtoricama]. Kotlje.  Kotlje. 2005. Prispevki v časopisju in zbornikih: Začetki Prežihovega Voranca. – V: Koroški fužinar, 1956, št. 1–3. – Prerez gospodarskega in političnega življenja Mežiške doline. – Beseda o Požganici. – V: Prežihov zbornik, 1957. – Vstal je človek naš. [O Prežihu]. – V: Pet let Kluba koroških študentov, 1957. – Lesičjakova hčerka piše igre. (Ob 60-letnici Matilde Košutnik). – V: Koroški fužinar, 1960, št. 5–7. – "Skus shena ragla mi jesti na da …". Od prvega pisanega pričevanja do današnjega govora na Prevaljah. [Ponatis diplomske naloge]. – V: Koroški fužinar, 1960, št. 4–6. – Vada zherna biti – smert. [O Bunčikovih arcnijskih bukvah]. – V: Koroški fužinar, 1961, št. 1–3. – Pesnici iz Libuč. Ob 60-letnici Milke Hartmanove. – V: Koroški fužinar, 1962, št. 3–4. – Napadli so Črno z 2000 možmi. Nemške zabeležbe o partizanih v letnih poročilih mežiškega rudnika. – V: Koroški fužinar, 1962, št. 8–12. – Literarnozgodovinski razgled po Mežiški dolini. – V: Koroški fužinar, 1963, št. 6–8. – Literarnozgodovinski razgled po Mežiški dolini. Sledovi našega slikarstva in rezbarstva. – V: Koroški fužinar, 1963, št. 9–10. – Med Slovenci v Italiji. – V: Koroški fužinar, 1964, št. 3–4. – Literarnozgodovinski razgled po Mežiški dolini. Domača pesem. – V: Koroški fužinar, 1964, št. 5–7. – Izlet v Prežihove kraje. – V: Jezik in slovstvo, 1964, št. 5–6. – Leopold Suhodolčan, Svetlice. – V: Koroški fužinar, 1965, št. 4–6. – Razvoj šolstva v Mežiški dolini. – V: Med Peco in Pohorjem. 1. 1965. – Literarnozgodovinski razgled po Mežiški dolini. V slovenskem krogu.[Znanstveniki]. – V: Koroški fužinar, 1965, št. 10–12. – Literarnozgodovinski razgledi po Mežiški dolini. Pod vplivom koroških gora. [Pisatelji]. – V: Koroški fužinar, 1966, št. 4. – Luka Kramolc – 75-letnik. – V: Večer, 1967, št. 250. – Obredni ogenj in obredna luč v naših krajih. – V: Koroški fužinar, 1967, št. 1. – Ob 200-letnici rojstva Andreja Šusterja Drabosnjaka. – V: Koroški fužinar, 1968, št. 2. – Literarnozgodovinski razgledi po Mežiški dolini. Spomini na fevdalno gospodo v izročilu ljudskih pripovedk. – V: Koroški fužinar, 1968, št. 1. – Literarnozgodovinski razgledi po Mežiški dolini. Ljudski pesniki. – V: Koroški fužinar, 1969, št. 1. – Suhodolčanova literarna bera 1968. – V: Koroški fužinar, 1969, št. 2. – Meško in njegov čas. 1970. – Meško in njegov čas. – V: Koroški fužinar, 1970, št. 2. – Po Prežihovih Kotljah. – V: Koroški fužinar, 1973, št. 3. – Ustanovitev in rast ravenske gimnazije ter perspektive razvoja usmerjenega izobraževanja. – V: Med Peco in Pohorjem. 2. 1975. – Slovstvena ekskurzija po Koroški. – V: Koroški fužinar, 1976, št. 2. – Koroška v Prežihovih delih. – V: Prežihove svečanosti, 1979. – Koroška v delih Prežihovega Voranca. – V: Koroški fužinar, 1980 (pos. štev.). – Spremna beseda. – V: Prežihov Voranc : Samorastniki. Koroške povesti. 1981. – Med Belšakom in Mežico. – V: Koroški fužinar, 1982, št. 2. – Razmišljanje o Kuharju politiku. – V: Odmevi živega človeka. Spominsko srečanje ob 90-letnici Prežihovega Voranca, 1983. – Dr. Franc Sušnik (1898–1980). – V: Dr. Franc Sušnik : Poglavja iz svetovne književnosti, 1984. – Častitljiva obletnica (1954–1984). [Dalmatinova Biblija]. – V: Koroški fužinar, 1984, št. 2. – Prežih o materi in materinstvu. – V: Koroški fužinar, 1984, št. 2. – Dobrije z okolico. – V: Koroški fužinar, 1984, št. 4. – Zanimanje slovenskih izseljencev v ZDA za dela Prežihovega Voranca. – V: Koroški fužinar, 1984, št. 1. – Dobrije in Kotniki. – V: Koroški fužinar, 1985, št. 1. – Stanko Lodrant – Žagarjev nagrajenec. – V: Koroški fužinar, 1986, št. 2. – Testament gimnazije in obet. – V: Med Peco in Pohorjem. 3. 1986. – Prevalje in okolica. [Literarnozgodovinska podoba]. – V: Koroški fužinar, 1986, št. 3. – Uršlja gora s Plešivcem, Suškim in Lobasom. – V: Koroški fužinar, 1987, št. 3. – Leše in okolica. – V: Koroški fužinar, 1987, št. 1. – Naši stari recepti. – V: Koroški fužinar, 1988, št. 1. – Spremna beseda. – V: Vida Gerl : Tihi večeri, 1988. – Življenjska pot doktorja Franca Sušnika. 1898–1980. – V: Koroški fužinar, 1988, št. 1,2 , 3, 4 in 1989, št. 1. – Park kulture na Ravnah. – V: Koroški fužinar, 1989, št. 3. – Med Belšakom in Mežico. – V: Koroški fužinar, 1989, št. 2. – Deveti literarnozgodovinski sprehod po Mežici in okolici. – V: Koroški fužinar, 1989, št. 4. – V spomin. [Herman Vogel]. – V: Koroški fužinar, 1989, št. 3. – Prispevek k skupni slovenski literaturi Koroške. – V: Celovški zvon, 1989, št. 25. – Paberkovanje o Fari ob stoletnici cerkve 1890–1990. – V: Bodi pozdravljena, Devica Marija … Ob stoletnici nove cerkve na Fari. Prevalje, 1990. – Čez goro k očetu. Prežihovi jubileji  njenih 90 let in 40 let od Vorančeve smrti. – V: Koroški fužinar, 1990, št. 1. – Iz rodu smo samorastnikov –- portreti nekdanjih dijakov. Drago Plešivčnik. – V: Koroški fužinar, 1990, št. 1. – Škof Tomaž Hren skrbi za cerkev na Uršlji gori. – V: Prepih, 1991, št. 6. – Prevalje in ime kraja. – V: Prepih, 1991, št. 7. – Pozabljeni Pandur. – V: Prepih, 1991, št. 10. – Romanje v Kelmorajn. – V: Prepih, 1991, št. 12. – O slovenski spravi. – V: Prepih, 1991, št. 15. – Vzbudi se Sloven. – V: Prepih, 1991, št. 19. – Iz starih pisem. – V: Prepih, 1992, št. 1. – Dr. Alojz Kuhar, zatajeni Hotuljec. – V: Hotuljska cerkev slavi, 1992. – Dr. Korošec v Slovenj Gradcu. – V: Prepih, 1992, št. 2. – Spremna beseda. – V: Vzbudi se Sloven. Faksimile dijaškega glasila iz leta 1915/1916, 1992. – Prijatelj Pavel. – V: Prepih, 1993, št. 11. – Moja srečanja s Kuharji po uršljegorskih globačah. – V: Prežihov Voranc. 1893–1993. Zbornik prispevkov s simpozija ob 100. letnici rojstva, 1993. – Moje srečanje s Kuharji po uršljegorskih globačah … – V: Odsevanja, 1993, št. 22. – Literarne skice s Fare. – V: Prepih, 1994, št. 11. – Korenine slovenstva Koroške. – V: Prepih, 1994, št. 4, 5, 6, 7 in 8. – Brez naslova. – V: Zgod(b)ovina gimnazije Ravne na Koroškem, 1995. – Gospa Sveta. – V: Odsevanja, 1995, št. 25. – Pripravam za proslavo 50. obletnici osvoboditve na rob. – V: Slovenec, 1995, št. 22. – Pesnica iz Roža. – V: Prepih, 1996, št. 9. – Pri Joklnu [v Celovcu]. – V: Prepih, 1996, št. 22. – Celovške razglednice. – V: Prepih, 1996, št. 19. – Alter Platz [v Celovcu]. – V: Prepih, 1996, št. 23. – Anton Janežič (1828–1869). – V: Dom in svet, 1996, št. 9. – Škof Tomaž Hren in cerkev svete Uršule na Uršlji gori. – V: Prepih, 1997, št. 16. – Škof Tomaž Hren in cerkev svete Uršule na Uršlji gori. – V: Dom in svet, 1997, št. 10. – Doživetje zbirke Mavrica nad Šentanelom. – V: Koroški fužinar, 1997, št. 1. – Andrej Einspieler, duhovnik, profesor, publicist in organizator. – Matija Majar Ziljski. – V: Odsevanja, 1998, št. 31–32. – Curriculum vitae [dr. Franc Sušnik]. – V: Dr. Franc Sušnik (1898–1998). Zbornik ob stoletnici rojstva. – Stoletnica rojstva Franca Sušnika. – V: Mohorjev koledar, 1998. – Spremna beseda. – V: Dr. Franc Sušnik : Rožni venec, 1998. – Blaženi škof Anton Martin Slomšek v okolici Uršlje gore. – V: Prepih, 1999, št. 9. – Moja srečanja. – V: Odsevanja, 1999, št. 35–36. – Družba svetega Mohorja na Prevaljah (od 3. julija 1919 do 3. decembra 1927). – V: Prepih, 2000, št. 1. – Slika ob praznovanju. – V: Večer, 2000, št. 156. – Leše in okolica. – Živeli so z Lešami. – V: Leše, 2001. – Spremna beseda. – V: Dr. Franc Sušnik : Prevaljska legenda, 2001. – Povabilo na literarni večer. – V: Odsevanja, 2001, št. 43–44. – Vovbrski postni prt. – V: Prepih, 2002, št. 11. – V spomin. Ignac Kamenik (1926–2002). – V: Prepih, 2002, št. 9. – Alojzij Kuhar: Pokristjanjevanje in nemško-slovanska etnična meja v vzhodnih Alpah. – V: Odsevanja, 2003, št. 45–46. – Koroške razglednice. – V: Prepih, 2003, št. 4. – Spremna beseda v knjigi Majde Senica Mavrica nad Šentanelom. – Pisatelj Ksaver Meško in Šentanel. – Rodbina Senica v Šentanelu. – V: Šentanel. Kraj in ljudje. Prevalje, 2004. – Uvodna beseda.  V: Majda Senica Vujanovič: Kruha je zmanjkalo in druge otroške zgodbe iz Šentanela, 2005.  Rokopisi, ki čakajo založnikov: Kulturno-zgodovinski sprehodi po Podjuni. – Prisotnost Slovencev v Celovcu in okolici. – Izbor del dr. Franca Sušnika: Koroške slike. Urednik ali sourednik: Prežihov album. 1983. – Bodi pozdravljena, Devica Marija … Ob stoletnici nove cerkve na Fari. 1890–1990. Prevalje, 1990. – Hotuljska cerkev slavi. 1992. – Petindvajset pevskih srečanj Od Pliberka do Traberka. 1992. – Zbornik o dr. Alojzu Kuharju. 1993. – Koroški zapisi. 1994. – Šenturšeljce. 1998. – Leše. 2001. – Šentanel. Kraj in ljudje. 2004. 

Priznanja in nagrade

Srebrna plaketa Prežihovega Voranca (1983); zlata plaketa Prežihovega Voranca (1994). 

Viri in literatura

Marija Suhodolčan Dolenc @ Margareta Jukič: Biografski leksikon občine Prevalje, Prevalje 2005.